தமிழ்

எத்தனை வார்த்தை நீ கொண்டிருந்தாலும்
ஒற்றை வார்த்தை உன்னிடத்தில் இல்லை…
உன்னை வர்ணிக்க

3 Likes

Outstanding Performance!