Thandi ka mausam

Thandi mai subha
Ki pehli dhoop Sa hai tu
Therta hi nahi din bhar
Sath mere

2 Likes

Wah

1 Like

@Thehouseoflekhani
:wink::crossed_fingers::blush:

:black_heart::black_heart:

1 Like