Tarah tarah

Tarah tarah ki
Yariyaan nibhai
Tarah tarah ko
Dhokhe khaye
original

2 Likes

Wah maza aa Gaya🤗

Ye zindegi!

Thanks bro
@Thehouseoflekhani

@unknown_soul right
:sweat_smile::wink::smiley:

1 Like