Shikaayaton

"Shikaayaton ki
Bhi izzat hai,
Har kisi se nahi
Ki jaati "

1 Like

Love this! :black_heart:

Thanks @unknown_soul

1 Like