Shayar ki shayari

Is Ghayal shayar ki shayari
Zara sun to lijiye
Gali se guzarte waqt
Zara palat kar dekh lijiye

5 Likes

Waah

1 Like

Thanks :slight_smile:

1 Like

Han… Jab sunegi tab palat jayegi :sweat_smile::heart:

1 Like

WaAh waAh

1 Like

Palat… :joy:

1 Like

:ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

1 Like

:joy::joy::joy: thanks

thanks bhai

thanks yaar :slightly_smiling_face:

thanks @Chandhana

1 Like