Sham aur Shama

Sham aur shama…
Nasha dono me hai par shabab kisi me nahi.

5 Likes

shukriya :blush:

1 Like

Kya baat! :heart:

1 Like

:pray::blush:

Sach kha…

1 Like

:blush::blush: