Sehat mand cheez

har sehatmand cheez kadvi hoti hai chahe sach ho ya fr karela

4 Likes

Very true…

1 Like

thanks miss :heart_eyes: