Ruk na tu atit mein

Ruk na ja tu wahin jahan atit ne choda hai…:black_heart:
Tera anewala kal to kahin aur thehra hai…

5 Likes