Pahli Mohabbat

Pehli Mohabbat hamesha galat Insan se hoti hai…
Dusri Mohabbat sacche Insan se hoti hai par galat waqt par…

3 Likes

bilkul shi :pensive: @dhananjaykd

1 Like

Sahi hai! :100:

1 Like

So ture :frowning::frowning::frowning:

1 Like