Maidaan

"Pata hai ?
Yaha se bahut
Dur
Galat aur sahi
Ke paar ek
Maidaan hai main
Wahan milunga
Tujhe. "

2 Likes