Mai hoon khudgarj

Insaan bahut
Khudgarj hai

Pasand kare toh
Buraai nahi dekhta

Nafrat kare toh
Acchai nahi dekhta

20200323_210026

2 Likes

You are mind blowing! :blush:

Thanks @unknown_soul​:orange_heart::blush::upside_down_face:

1 Like