"Kitni khurdhuni hai "

"Jisne sirf makhmali
Jism hi chhua ho
Usko kya pata rooh
Kitni khurdhuni hai ! "

3 Likes

Wow!

1 Like

Bhut shi… :blossom::two_hearts: