Kavii

4 Likes

Sach kaha… ek kavi ye bhi ek khubi h! Keep writing!!:slightly_smiling_face:

2 Likes

amazing interesting post friend :slightly_smiling_face: