Ishq ke dar

Dekh kar dara karte the
ishq ke naam aur anjaam
Se
8015e269b33d5f5e0de776fe7a0b26ec

2 Likes

:grin:

1 Like

:sweat_smile::wink:

1 Like

Sach!

1 Like

:wink::clap: