Gunah

Kal tak mera chup rehna bhi bohot khalta tha use…
Aaj mera use kuch puch lena bhi gunah ho gya…

3 Likes

Sad! :broken_heart:

Nice :heart_eyes: