Dimag kharab

5 Likes

Bohot ki hai ye bimari! :sweat_smile:

Hume to ajbhi hai😅

1 Like