Badi behn

Haan voh daant ti bi hai.
Mujhse jhagadti bi hai.
Kabhi mujhe samjati hai.
Aur kabhi khud samjaati hai.
Na ho koi Saath khada bi,
Toh kahin se voh ajaati hai.
Mai galtiya karu,
Toh bhi tarafdaari meri hi karti hai.

Sach Kaha hai kisine
Ki,
Badi behne dusri maa hoti hai !!

5 Likes

Totally relatable. :heart_eyes:

2 Likes

marne waale cases me bajachaati bhi yahi hai

nice post @7skywrites

1 Like

:blush::blush:

Yes :ok_hand::+1:

1 Like