Arsh tak ka safar

Farsh se Arsh tak ka safar tab hi qabul karna,
jab wo apni rooh ka sauda kiye bagair kiya ho…

2 Likes

Kya baat! :blue_heart:

1 Like

Wah

1 Like